توضیحات کامل :

 ترجمه مقاله راهنمای شغلی مدیریت تولید در 5 صفحه و ترجمه 5 صفحه ای با فرمت

 

 

كار:

مدیران تولید فرایند تولید را در تمام انواع كار تولید از تولید ماشین گرفته تا تولید كفش نظارت می كنند و توجه ویژه شان بر این نكته است كه بهترین استفاده ازمنابع موجودرابه عمل آورند

(كار،مواد،كارخانه و سرمایه) كه این اطمینان از اینكه استراتژی های تولید به كارگرفته شده اند و دستورات مشتری نیزسروقت همان گونه كه مشخص شده در اختیار او قرلر می گیرد را شامل می شود.این شامل سازماندهی تولید درمناطق مراكزهزینه می شود با ناظرانی برای آن مناطق كه بر استانداردهای كار توافق كرده اند چون آنها مسئول هستند.

مدیران بیشتر وقتشان را درشركت در جلسات و درارتباط با دانشگاهها می گذرانند كه آنها اغلب ناظران،كنترل كننده ها طراحان تولید می باشند.بحث های كنونی و گزارشات نوشته شده ثبت ها را حفظ می كنند و همچنین كارهای عددی كه شامل استفاده از كامپیوترمی شودرابر عهده می گیرند.زمانی كه مشكلاتی درحین تولید به وجود می آید آنها با دانشگاهها ارتباط برقرار می كنند تا مشكل را تشخیص دهند و علت های آنرا پیدا كنند و كاردرست را انجام دهند و روش های بعدی را نیز بر عهده  می گیرند.مدیران تولید معمولاروزها از دوشنبه تا جمعه37 تا 40 ساعت یك هفته كار می كنند و بعد از ظهرها و پایان هفته را معمولا درجلسات و یا بحث درباره بحران ها می گذرانند.آنها اغلب وقتشان را با كار در اداره می گذرانند گرچه اغلب نیاز است كه در سطح كارخانه نیز قدم بزنند.

 

word

THE WORK


Production managers oversee the production process in all types of manufacturing operation, from car manufacture to clothing or footwear production.  Their main concern is to make the best use of available resources (labour, materials, plant and money).  This involves ensuring that production targets are achieved and customer orders completed according to specification and on time.  This involves organising production into cost centre areas, with supervisors of those areas agreeing performance standards for which they are accountable.

Managers spend much of their time attending meetings and liaising with colleagues, including manufacturing/production planners/controllers and supervisors.  The present arguments, write reports, keep records and also undertake numerical work involving use of computers.  When problems arise during manufacturing, they liaise with colleagues to identify the problem, find the causes, take corrective action and carry out follow-up procedures.

Production managers usually work days, Monday to Friday, 37 to 40 hours a week.  Some evening and weekend work is often required for meetings or when dealing with crises.  They spend much of their time working in an office, though often they need to go out onto the factory floor.