توضیحات کامل :

بررسی آمادگی اجرای نظام مدیریت مشاركتی در سازمانهای کارآفرین به عنوان عامل زمینه ساز توسعه خلاقیت و نوآوری (مطالعه موردی) در 19 صفحه مجزا قابل ویرایش با فرمت doc

 


چكیده :


خلاقیت و نوآوری در سازمانهای كارآفرین از طریق جلب مشاركت سرمایه های انسانی امكان پذیر است. مشاركت راهكاری است كه به كاركنان اجازه می دهد به جای اینكه همیشه از سوی مدیریت هدایت شوند، با استفاده از قدرت خلاقیت و نوآوری خود در زمینه حل مسائل و مشكلات سازمانی تصمیم گیری نمایند.

در این مقاله، با توجه به اهمیت و كاربرد مدیریت مشاركتی و تأثْیر آن بر خلاقیت و نوآوری افراد در سازمانهای كارآفرین، به بررسی میزان آمادگی اجرای این نظام در دانشگاههای دولتی استان سیستان و بلوچستان از روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از متغیرهایی همچون میزان آمادگی فردی كاركنان ،‌میزان آمادگی فردی مدیران، آمادگی ساختاری و آمادگی پرداخته شده و اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه ای متشكل از سؤالات پنج گزینه ای و سؤالات باز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

یافته های این پزوهش حاكی از آن است كه با وجود آمادگی فردی مورد نیاز برای اجرای موفق نظام مدیریت مشاركتی در نزد كاركنان و مدیران، سازمانهای مورد مطالعه از آمادگی سازمانی و فرهنگی لازم برخوردار نمی باشند.


 واژه های كلیدی : سازمان های كارآفرین- نظام مدیریت مشاركتی- آمادگی فردی - آمادگی سازمانی- آمادگی ساختاری- آمادگی فرهنگی.

 

فهرست مطالب :


1- مقدمه :

2- کارآفرینی :

3- ادبیات كارآفرینی :

1- کارآفرینی فردی :

 2- کارآفرینی درون سازمانی :

3- کارآفرینی سازمانی یا سازمان کارآفرینانه :

4- وی‍ژگی های سازمانهای كارآفرین :

5- مشاركت :

6- پیش نیازهای مشارکت :

7- مدیریت مشارکتی زمینه ساز توسعه کارآفرینی سازمانی :

8- مشاركت و خلاقیت در كاركنان :  

9- اهداف تحقیق :

10- روش تحقیق :

11- چارچوب مفهومی تحقیق :

12- مدل تحلیلی پژوهش :

1- ابعاد متغیرهای درون سازمانی عبارتند از :

الف- متغیرهای فردی ؛

ب- متغیرهای سازمانی ؛

2- متغیرهای برون سازمانی عبارتند از :

13- فرضیه های تحقیق:

فرضیه اهم ؛

فرضیه های اصلی تحقیق ؛

فرضیه های فرعی تحقیق ؛

14- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری :

15- ابزار جمع آوری اطلاعات :

16- روش تجزیه و تحلیل داده ها :

17- نتیجه گیری :

منابع و ماخذ: