توضیحات کامل :

پرسشنامه اعتیاد به بازی های آنلاین (وانگ و چانگ، 2009) در 4 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها :                            20

تعداد مولفه :                              2 مولفه (مشکلات اجتماعی و خلقی، مشکلات عملکرد تحصیلی و شغلی)

روایی و پایایی :                           دارد

نحوه نمره گذاری :                        دارد (به صورت کلی)

منبع :                                        دارد

نوع فایل :                                  word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                            4

 

توضیحات

این پرسشنامه توسط وانگ و چانگ (2002) ساخته شد. این ابزار که با ایجاد تغییراتی در پرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ (1996) ساخته شده، داراي 20 ماده است که هر ماده روي یک مقیاس پنج درجه­اي لیکرت (به­ندرت= 1، گاه­گاهی= 2، مکرراً= 3، اغلب= 4، همیشه= 5) نمره­گذاري می­شود. نمره فرد در اعتیاد به بازي­هاي آنلاین از جمع نمرات کل ماده­ها به دست می­آید. طیف نمرات حاصل از این پرسشنامه بین 100-20 است و نمره بالاتر تمایل بیشتر به بازي­هاي آنلاین را نشان می­دهد. نمرات بین  49-20 کاربران متوسط بازي­هاي آنلاین را معرفی می­کند که برخی از مواقع وقت زیادي را صرف بازي می­کنند، اما در استفاده از بازي بر خود کنترل دارند؛ نمرات 79-50 افرادي را نشان می­دهد که برخی اوقات در استفاده از بازي دچار مشکل می­شوند؛ نمرات 100-80 بیانگر افرادي است که استفاده بیش از حد از بازي، مشکلات جدي در زندگی آنان ایجاد کرده است. این افراد باید تأثیر بازي را در زندگی خویش دریابند و به دنبال راهکارهایی براي رفع مشکل خود باشند. به طور کلی، نمره بالاي 53 ، نشان­دهنده اعتیاد به بازي­هاي آنلاین است و این افراد باید تمهیداتی را جهت کنترل میزان استفاده از بازي در خود بیاندیشند. وانگ و چانگ (2002)، ضریب آلفاي کرونباخ را براي این ابزار 9/0 گزارش داد. یون و همکاران (2008) به منظور بررسی روایی همگرا، همبستگی بین نمره­هاي این پرسشنامه و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت را محاسبه کردند و همبستگی بالایی (001/0  p و 71/0r=) را بین دو ابزار گزارش دادند (زندی­پیام و همکاران، 1394).