توضیحات کامل :

پرسشنامه شخصیت كاليفرنيا (پرسشنامه رفتار اجتماعی) در 8 صفحه ورد با فرمت doc

 

فهرست مطالب

پرسشنامه شخصي كاليفرنيا

پرسشنامة رفتار اجتماعي

آزمون شخصيت کاليفرنيا

مقیاس های سازگاری اجتماعی

ويژگي هاي روانسنجي

روش نمره گذاری

 

قسمتی از متن

پرسشنامه شخصي كاليفرنيا
اين پرسشنامه داراي پرسش هايي دربارة رفتار و نظرات افراد نسب ت به يكديگر اس ت. لطفاً هر پرسش را با دقت بخوانيد و پاسخ مربوط را به صورت بلي يا خير در مقابلِ آن با گذاردن علامت ضربدر (*) مشخص كنيد.
خواهشمند است قبل از شروع به پاس خدهي به سؤال هاي زير حتماً معدل خود را در ترم گذشته بطور دقيق بنويسيد.
معدل شما در ترم گذشته: .......................
سؤال ها :بلي خير
1-آيا انجام دادن كار منع شده درست است؟
2-آيا لازم است كه هميشه به عهد و پيمان خود وفادار باشيم؟
3-آيا كساني را كه عقيدة مخالف شما دارند، مسخره مي كنيد؟
4-آيا لازم است نسبت به افرادي كه دوست نداريم، مهربان باشيم؟
5-آيا بايد نسبت به افراد غيرقابل تحمل، مودب باشيم؟...
ابزار سنجش تفکر انتقادی: سیاهه ي نگرش تفکر انتقادی کالیفرنیا 
فاشیون در تلاشی شش دوره در طي دو سال و در برای تعریف توافقی بر سر گرایش به تفکر انتقادی به شیوه ی دلفی از 46 متخصص حوزه های مختلف خواست تا آن را تعریف کنند. شرکت کنندگان در این طرح هسته ی اصلی مهارت های شناختی و بعد گرايش و خرده مهارت های آن را تعیین کرده و ویژگی های متفکر ایده آل را متذکر شدند.. این ابزار بر اساس تعریف مفهومی و نه شیوه های تجربی ایجاد شده است. این آزمون بر این فرض بنا شده که فراگیران دارای تمایل شدید به خصیصه های متفکر انتقادی ایده آل، به احتمال بیشتری مهارت های تفکر انتقادی را رشد داده و به کار مي گیرند. اين پرسشنامه شامل 75 گويه است كه مؤلفه هاي هفتگانه گرايش به تفكر انتقادي يعني حقيقت جويي با 12 گویه، فكر باز  با 12 گویه، تحليلي بودن با 11 گویه، سيتماتيك بودن با 11 گویه، كنجكاوي با 10 گویه، اعتماد به خود با 9 گویه  و كمال و پختگي با 10 گویه را اندازه گيري مي كند. دانش آموزان موافقت یا مخالفت خود را با گویه ها به صورت مقیاس شش بخشی طیف لیکرت علامت می زنند...