توضیحات کامل :

گزارش کارآموزی حسابداری در شركت ملی نفت ایران در 82 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست


مقدمه
اهداف و مزایای سیستم
خلاصه
روش عملیات
انتقال اطلاعات
ضمایم( حقوق پایه )
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی
فوق العاده اضافه كاری كارمندان
مقررات مربوط به مرخصی كارمندان
وامها
محاسبه فوق العاده بدی آب و هوا
محاسبه فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی برای یكماه
محاسبه فوق العاده ویژه
خالص حقوق
اطلاعات  پایه سیستم حقوق
نحوه محاسبه بازنشستگی و بیمه
نحوه محاسبه پس انداز
نحوه محاسبه مالیات بردرآمد حقوق
محاسبه خالص حقوق
صورت حساب حقوق
حسابداری حقوق
عملیات حسابداری
نحوه محاسبه
نحوه تهیه برگ حضور و غیاب و ارسال به واحدها
افزایش /كاهش دستمزد كارگران
كارگرانی كه برگ حضور و غیاب آنها به سیستم وارد نمی شود
نحوه تكمیل برگ تعطیلات ایام دستمزد
محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری
نحوه محاسبه دستمزد ایام مرخصی
فرمول محاسبه نوبتكاری
محاسبه بازخرید مرخصی
فوق العاده ها
فوق العاده مسكن
فوق العاده عائله مندی
مالیات
حق بیمه تأمین اجتماعی
گروه بندی كارگران- محاسبه دستمزد حالات ویژه
عملیات سیستم دستمزد كارگران
ویرایش مقابله ای
بودجه
هزینه های جاری
ساختار و چگونگی تشكیل شماره حسابها
چگونگی رمز واحد/شركت
منابــع و مأخــذ
1-1    مقدمه
منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه، فوق العاده ها  مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی می باشد.
1-2    اهداف و مزایای سیستم
1-2-الف: اهداف: اهداف این مجموعه را به شرح ذیل می توان مشخص نمود:
1-    مكانیزه نمودن نحوه محاسبه كلیه پرداختهای كارمندان
2-     ساده بودن روشهای عملیاتی
1-2- ب: مزایا: مزایای این روش عبارتند از:
1-    استفاده از سیستم مكانیزه به منظور تغییر و یا حذف كلیه پردختها
2-     حذف محاسبات دستی و غیره ماشینی تا حد امكان
1-3    خلاصه
1-3-الف: خلاصه به طور كلی مجموعه پرداخت به كارمندان ایرانی و كارمندان خارجی كه حقوق آنان به ریال پرداخت می كرد عبارتنداز:
1-    حقوق پایه  2- فوق العاده ها 3- حق الزحمه و باز پرداخت هزینه ها 4- پاداشها
1-4- روش عملیات:
ایجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سیستم به 2 شكل زیر انجام می گیرد.
-    به طور مكانیزه و خودكار- به طور دستی
پرونده پارامتر مربوط به سیستم حقوق كارمندان محتوی كلیه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زیر می باشد:  
-    شماره رمز انواع پرداختها- تاریخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اینكه پرداخت بصورت درصدی، مبلغی، ساعتی روزانه كمتر از یك ماه و یا اینكه روزانه بیش از یك ماه باشد.
-     حداكثر پرداخت اعم از اینكه پرداخت به صورت بصورت درصدی باشد و یا ادینكه به صورت مبلغ باشد.
-     شرایط پرداخت با توجه به وضعیت پرسنلی كارمند اعم از وضعیت تاهل یا تجرد- وضضعیت رتبه شخصی و چگونگی وضعیت استخدامی و غیره.